Riadiace centrum IT

Zero Downtime Center
Zero Downtime

Center

Spájanie niekoľkých systémov do jedného riešenia - riadiaceho centra, ktoré dohliada na prevádzku IT na základe súčastí: zálohovania, monitoringu, helpdesku a centrálnej evidencie technologických prvkov.

Zero Downtime Center je súbor nástrojov na riadenie IT a dátových centier, ktoré sú nevyhnutné pre spoľahlivý chod Vašej IT infraštruktúry. Zároveň tvoríme metodiku a riadiace nástroje pre Vášho IT manažéra.

Výsledkom našich dlhoročných skúseností z návrhu, budovania a prevádzkovania spoľahlivej a bezpečnej IT infraštruktúry je Zero Downtime Center – sada nástrojov a služieb zameraných na splnenie cieľov moderného IT oddelenia. Jednotlivé moduly sú navrhnuté tak, aby boli použiteľné aj samostatne, v rôznych veľkostiach IT prevádzok a aby dokázali zohľadniť požadovaný pomer investičných a prevádzkových prostriedkov určených pre prevádzku IT oddelenia.

Všetky nami dodávané moduly obsahujú aj naše dlhoročné skúsenosti v podobe expertne nasadeného systému a služby dohľadu a technickej podpory k danému modulu. Vývojom popisovaných modulov Zero Downtime Center naša cesta nekončí. Sústavne pracujeme na ďalších vylepšeniach a na vývoji nových modulov, ktorých cieľom je prispieť k vysnívanej méte všetkých IT manažérov – nulovému výpadku a pokojnému spánku.

Moduly Zero Downtime Center

Zero Downtime Backup - Zálohovanie, archivácia a obnova dát
Zero Downtime Backup

Zálohovanie, archivácia a obnova dát.

Zero Downtime Monitoring - Včasné a proaktívne predikovanie kritických udalostí
Zero Downtime Monitoring

Včasné a proaktívne predikovanie kritických udalostí.

Zero Downtime Desk - Akútna podpora a riešenie požiadaviek používateľa
Zero Downtime Desk

Akútna podpora a riešenie požiadaviek používateľa.

Základným predpokladom bezvýpadkového poskytovania IT služieb je efektívne riadenie služieb a súvisiacej technickej infraštruktúry, vrátane poskytovania podpory používateľom. IT manažéri sa pri svojej práci denne stretávajú s náročnými úlohami typu:

  • zabezpečiť a ochrániť cenné údaje spoločnosti pred poškodením, stratou, zneužitím a odcudzením
  • zabrániť nepredvídaným výpadkom vedúcim v konečnom dôsledku k ohrozeniu dobrého mena spoločnosti a zníženiu, či úplnej strate očakávaných tržieb
  • efektívne rozhodovať o zmenách a aktualizácii IT prostredia a služieb tak, aby dokázali splniť očakávania obchodnej stratégie spoločnosti pri súčasne akceptovateľných nákladoch
  • zabezpečiť dostatočnú podporu interných používateľov, ako aj externých zákazníkov a konzumentov poskytovaných služieb
  • zmeniť IT oddelenie z nákladovej položky na faktor prispievajúci k nárastu tržieb a zisku spoločnosti. 
Jednotlivé moduly Zero Downtime Center poskytujeme v troch rôznych obchodných variantoch:

On-premise

Kúpa hardvéru a licencií

Hardvér, licencie a jednotlivé moduly sú vo Vašom vlastníctve a prevádzkované vo Vašom dátovom centre. Pre tento variant sú potrebné len náklady v rozsahu investície do hardvéru, licencií a modulov a náklady súvisiace s prevádzkou vlastného dátového centra (serverovne).

Service

Prenájom hardvéru a licencií

Hardvér, softvér a moduly sú naším majetkom a sú prevádzkované vo Vašom dátovom centre. V tomto variante hradíte prevádzkové náklady a mesačný poplatok za ich prenájom.

Cloud

Kúpa cloudovej služby

Mesačný poplatok je len za modul, ktorý je prevádzkovaný v našom dátovom centre. Vo Vašom dátovom centre sú umiestnené tie komponenty modulov, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie služby.

Čo získate s našimi službami?
Prečítajte si o našich projektoch